Full schedules & scores

Girls soccer

Nov. 16

Nov. 15

Nov. 14

Nov. 13

Nov. 12

Nov. 9

Nov. 7

Nov. 5

Nov. 2

Oct. 31

Oct. 30

Oct. 29

Oct. 26